Årsavgifter 2019

Kategori

Årsavgift

Fulltidsmedlem - senior

5.990 kr

Fulltidsmedlem  - yngre senior 22-27 år

3.400 kr 

Vardagsmedlem - senior

4.995 kr

Studerande 22-27 år*

2.160 kr

Äldre junior 16-21 år 

2.160 kr

Yngre junior 13-15 år

1.140 kr

Knatte 0-12 år

0 kr

Greenfeemedlem alt 1.**

1.140 kr

Greenfeemedlem alt 2.**

1.650 kr

Greenfeemedlem-klubb**

1.140 kr

Ett år i taget kan ny medlem hyra eller låna en spelrätt från en befintlig medlem som har för avsikt att under kalenderåret inte vara aktiv medlem i golfklubben.
* = Giltigt studieintyg skall kunna uppvisas.
** = Medlemsformen berättigar inte medlem att nyttja klubbens greenfee-överenskommelser avseende Sydpoolen samt övriga klubbar där avtal finns.

Som fulltids- och vardagsmedlem i Allerum GK måste medlem ha en spelrätt. En spelrätt kan erhållas på olika vis: 

  • Spelrätt kan köpas av utträdande medlem.
  • Spelrätt kan också köpas av Allerum Golfklubb ur klubbens kvarvarande lager. Klubbens pris för dessa är för närvarande 2 500 kronor.

För fullständiga bestämmelser om spelrätt se under "Bli medlem".

Avsluta medlemskap

Senast 30 november skall kansliet meddelas om man har för avsikt att inte vara medlem nästa år. Utebliven inbetalning räknas inte som en uppsägning av medlemskapet.