Eventuella motioner till årsmötet

Vårårsmötet äger rum tisdagen den 10 mars och separat kallelse skickas ut enligt stadgarna senast tre veckor före.

I stadgarna står även att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, dvs senast 11 februari.

Kommentarer