Information från styrelsen 2015

Möte 22 januari

Torsdagen 22 januari höll styrelsen sitt första möte för året. På ett tidigare möte hade styrelsen konstituerat enligt följande: Ordförande (vald av årsmötet): Göran Sandström Vice ordförande: Göran Johansson Sekreterare: Annica Hermansson Kassör: Mona Malmros Ledamöter: Mikael Wisén, Johan Gustafsson, Göran Nilsson Suppleant: Gunnar Brink. Dessutom deltar som adjungerande ledamöter Per Weimenhög och Keith Davies Förslag till bokslut presenterades och styrelsen godkände detta och beslöt förelägga det för det kommande årsmötet för fastställande. Vi gick igenom den pågående aktiviteten för att attrahera nya medlemmar där första steget, utskick av direktreklam, har genomförts samt andra steget, presentation på Väla Center, skulle genomföras förstkommande veckoslut. Det tredje steget kommer att genomföras så snart säsongen kommit igång. Vi beslutade att Vårårsmötet ska genomföras 24 mars kl 19. Vi kommer att inbjuda till en genomgång av den medlemsundersökning som genomfördes i höstas i direkt anslutning till Vårårsmötet. Vi tror och hoppas att det innebär att ett större antal medlemmar kommer än vad som ryms i lokalerna på klubben och därför beslöt vi att förlägga årsmöte och genomgång av medlemsundersökningen till extern lokal. Tävlingskommittén presenterade sitt förslag till tävlingsprogram för 2015. Det inleds med Allerum Open 3 maj och fortsätter sedan med ca två tävlingar per månad. På mångas begäran blir det i år en Golfvecka, v 30, då bl a Klubbmästerskapet kommer att genomföras. Även i år kommer man att arrangera regelkvällar. Allerum Golf AB informerade om att bemanningen på anläggningen är så gott som klar samt att två nya klippmaskiner har inskaffats. Den milda vintern ställer till problem på så sätt att marken är så våt och mjuk att det inte går att köra med tunga fordon på banorna för diverse renoveringsarbeten eftersom det skull bli alltför stora skador med hjulspår. Det finns därför risk att vissa arbeten inte kommer att kunna göras före säsongstart som planerat. Man framförde också sitt tack till Klubbens medlemmar för den respons man fått sedan man själv tagit över driften av kiosken. Nästa möte är 25 februari. /Göran Sandström ordförande

Möte 25 februari

Torsdagen 25 februari höll styrelsen sitt andra möte för året.
Årets vårårsmöte, tisdag 24/3 kommer att vara på Scandic Hotell Nord, där vi hyrt en lokal som är betydligt större än vår egen klubblokal. Vi har gjort så eftersom vi väntar oss fler deltagare än vad vi brukar ha eftersom vi förutom årsmötesförhandlingar också ska visa resultatet från den medlemsundersökning som vi gjorde i höstas.
I vår aktivitet för att attrahera nya medlemmar har vi nu genomfört de två första stegen, ett utskick till ca 10 000 hushåll i norra delarna av Helsingborgs kommun samt södra delarna av Höganäs kommun samt vår presentation på Väla 24-25 jan. Det tredje steget kommer att genomföras i slutet av mars, annons i Lokaltidningen, samt mitten av april, Öppet hus på Allerum Golf.
Från styrelsen och även från Allerum Golf AB, har vi deltagit i SGFs årligen återkommande Verksamhetsseminarier där SGF bl a presenterade ett projekt som startats, ”Vision 50/50” som handlar om förbättrad jämställdhet inom golfen. Vi beslutade att vi ska vara med i projektet och vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp i samband med nästa styrelsemöte.
För att markera prons viktiga roll i verksamheten beslutade vi att utse Keith Davies till Golfchef på Allerum Golf.
Vi noterade att antalet medlemmar vid årsskiftet var ungefär det samma som för ett år sedan.
De olika kommittéerna rapporterade att arbetet med att förbereda säsongen pågår för fullt och Allerum Golf AB informerade om att man bedömer att greener och tee kommer att kunna öppnas före 15 mars. Vintern har varit gynnsam och mycket renoverings- och uppdateringsarbete har kunnat göras. Tre st nya gräsklippare har inköpts och bemanningen på anläggningen är i princip klar.
En ny hemsida kommer att tas i bruk i mitten av mars och det hoppas vi ska bidraga till att information/kommunikation ska kunna bli bättre.
På platsen framför klubbhuset där soluret stått (det som stals förra året) kommer vi att anlägga en ceremoniplats med flaggstång.
Den handicaprevision som vi som medlemmar i SGF är skyldiga att göra, har genomförts och berör 121 medlemmar.
Nästa möte är 26 mars.

/ordförande Göran Sandström

Möte 26 mars

Torsdagen 26 mars höll styrelsen sitt tredje möte för året. För att diskutera hur vi går vidare med SGFs projekt Vision 50/50 hade vi bjudit in Alison Dieden och Leif Myhr och vi gick igenom projektet så som det finns beskrivet på SGFs hemsida. Projektet avser förbättra jämställdheten inom golfen. Vi beslutade tillsätta en arbetsgrupp för att driva projektet hos oss kopplat till SGFs projekt.
Från Kommittéerna rapporterades att Seniorgolfen startar 1/4 med förväntat minst lika stort deltagande som föregående år och att Damkommittén har upptaktsmöte 31/3 med storuppslutning.
Anläggningskommittén har haft besök av bankonsulent Göran Hansson och med honom gjort en banvandring där man konstaterat att situationen efter vintern ser bra ut över lag. Ett speciellt åtgärdsprogram ska sättas in på green hål 11. Ceremoniplatsen utanför klubbhuset håller på att färdigställas. Miljöplan 2015 är klar och kommer att finnas på hemsidan.
Årets tävlingsprogram är klart och finns på golf.se och är också anslaget i receptionen.
Vi gjorde en gemensam reflektion från vårårsmötet och konstaterade att det var ett rätt beslut att förlägga mötet utanför klubbhuset eftersom deltagandet blev som antaget större än tidigare med ca 70 deltagare.
Aktiviteten ”Attrahera nya medlemmar” är nu inne i tredje steget med annons på förstasidan i lokaltidningen v 13 0ch 14 följt av öppet hus på anläggningen lördag 11/4.
Allerum Golf AB informerade att man haft bolagsstämma och att det ekonomiska resultatet visar även 2014 ett litet plus d v s ekonomin är i balans och under kontroll. Samarbetet mellan Bolaget och Klubben är fortsatt bra och stabilt.
Nästa möte den 28 april.
/Ordförande Göran Sandström

Möte 28 april

Tisdagen 28 april höll styrelsen sitt fjärde möte för året.
Vi gjorde en sammanfattande bedömning av vår aktivitet ”Attrahera nya medlemmar” som nu är genomförd i följande steg:

  • Utskick av direktreklam i ca 10 000 ex till Norra och Östra delarna av Helsingborgs kommun, samt södra delarna av Höganäs och Ängelholm kommuner 17-18 jan
  • Presentation på torget i Väla centrum 24-25 jan
  • Annons i Lokaltidningen 25 mars och 1 april
  • Prova på dag ute hos oss 11 april

Vår bedömning är att detta har varit en bra och väl motiverad aktivitet där vi fått bra respons och som har gett oss ett antal namn på personer som är intresserade att börja spela golf hos oss. Vi följer upp hur många nya medlemmar vi får från den listan.
Göran S informerade från Ordförandekonferens och Vårårsmöte 28 mars i Skånes golfförbund.
Vi beslutade tillsätta en arbetsgrupp som ska gå igenom dokumentet ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling i Allerum GK” och komma med förslag till nästa möte om revideringar/uppdateringar.
Vi hade ju tidigare beslutat att vi ska deltaga i SGFs projekt ”Vision 50/50” som syftar till att få in fler kvinnor i golfen och få fler kvinnor engagerade i golfen. Vår arbetsgrupp är nu formerad och består av Alison Dieden, Gertrud Olsson, Lisbeth Johnsson, Thomas Johnsson, Keith Davies och Göran Sandström. Arbetsgruppen tar gärna emot idéer och förslag – så hör gärna av Dig.
Baserat på ett förslag från Gunnar Brink diskuterade vi regler för hur vår logotype ska se ut och användas och vi avser fatta beslut om detta på nästa möte.
Från Kommittéerna rapporterades att verksamheten nu är igång och i vissa fall är aktiviteterna mycket omfattande vilket är glädjande. Vi försöker nu komma igång med det vi kallar ”Medlemsgolf” på fredag eftermiddagar. Det är en ersättare till ”Söndagsgolfen” och vänder sig till medlemmar som ännu inte nått officiellt Hcp och medlemmar med off. Hcp som vill spela tävling i olika former under ledning av mentorer från Klubben. Anmälan sker på anslagstavlan i Klubbhuset.
Vi beslutade att vi ska deltaga i det nationaldagsfirande som sker i byn koordinerat av Kyrkan. Det är ett bra tillfälle för oss att visa upp oss i byn.
Allerum Golf AB informerade om att en uppgörelse träffats med Allerum Café HB som innebär att den senare lämnar restaurangverksamheten på Allerum Golf med omedelbar verkan. Ny restauratör, Mats Löhnn, är på plats fr o m 25 april.
Nästa möte är 4 juni.
/Ordförande Göran Sandström

Möte 3 augusti

Måndagen 3 augusti höll styrelsen sitt sjätte möte för året.
Vi har anmält oss som intresserade att vara en av pilotklubbarna i Svenska Golfförbundet, SGF, projekt 50/50 och har därför haft besök av projektledaren från SGF där vi presenterade oss och varför vi vill vara med i 50/50. Vi noterade med stor tillfredsställelse att vi blivit uttagna som en av pilotklubbarna. Information om detta har sänts ut per e-brev till samtliga medlemmar i klubben.
Dokumentet ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling Allerum GK” fastställdes och finns nu på hemsidan.
Vi fastställde hur vår logotyp ska användas och ett regeldokument kommer att skrivas och publiceras på hemsidan.
För första gången sedan rekonstruktionen 2009 har vi i år haft ”Golfvecka” på programmet. Vi gjorde en utvärdering och blev överens om att på nästa möte diskutera vidare vilka tävlingar vi vill ha på nästa golfvecka.
Vi konstaterade att vi har ett stort behov att bli bättre på att attrahera ungdomar till vår verksamhet och Elit-& Junior- samt Medlemskommittéerna måste hjälpas åt med detta inför och under kommande säsong.
Allerum Golf AB informerade om att intäkterna av greenfeespel har minskat fram t o m juni jämfört med förra året, men att juli är i linje med juli förra året.
Nästa möte är 1 september.

/Ordförande Göran Sandström

Möte 1 september

Tisdagen 1 september höll styrelsen sitt sjunde möte för året.
Arbetet med projekt ”Vision 50/50” kommer nu att börja och på en ordförandekonferens som SGF anordnar på Vasatorp 4/9 i anslutning till Helsingborg Open kommer vi och övriga pilotklubbar att presenteras och vi kommer självfallet att vara representerade där. Första arbetsmötet med samtliga pilotklubbar äger rum 15 – 16 oktober.
Vi beslutade att upprätta en plan för hur vi ska besöka skolor i vårt närområde för att informera om oss och erbjuda en aktivitet för skolan hos oss.
Vi fastställde regler för hur vår logotyp ska användas. Reglerna kommer att tillställas alla kommittéer och andra som har behov av informationen.
Vi beslutade att som tidigare år ska vi deltaga i SGFs styrelseseminarier i november.
Vi beslutade att Höstårsmötet 2015 ska äga rum onsdagen 25 november i Klubblokalen. Kallelse kommer att sändas ut i enlighet med vad som föreskrivs i våra stadgar.
Som tidigare konstaterade vi att vår ekonomi är i god ordning och att antalet medlemmar är något färre än vid årets början.
Bankonsulent Göran Hansson besökte oss 1 september och efter en rundtur på våra banor uttryckte han sitt gillande och konstaterade att så länge han varit med hos oss har banorna aldrig varit så bra som de är i år. Det var trevligt att notera och ett mycket bra betyg åt Peter och hans medarbetare för deras sätt att sköta banorna. Det betyder också att tiden är mycket lämplig för oss som medlemmar att intressera vänner och bekanta som är medlemmar i andra klubbar att komma till oss och provspela våra banor och på så sätt  överväga att bli medlem hos oss.
Nästa möte är 7 oktober.
/Ordförande Göran Sandström

Möte 7 oktober

Onsdagen 7 oktober höll styrelsen sitt åttonde möte för året.
Den första skolan, Allerum, har varit hos oss efter att vi, Gunnar B, varit i kontakt med ett par skolar. Det arbetet fortsätter och tas in i vår verksamhetsplanering.
Vi fastställde regler för hur vår logotyp ska användas. Reglerna kommer att tillställas alla kommittéer och andra som har behov av informationen.
Vår anmälan om vårt deltagande i SGFs styrelseseminarier i november har gjorts.
I Skånes Golfförbunds Höstårsmöte 24/10 deltar Göran S.
Vi stämde av inför vårt Höstårsmöte 25/11 och konstaterade att läget är under kontroll.
Som tidigare konstaterade vi att vår ekonomi är i god ordning och att antalet medlemmar fortfarande är något färre än vid årets början.
Pelle W informerade om den utvecklingsplan som Allerum Golf AB arbetat fram. Den kommer att publiceras på hemsidan så snart som möjligt.
Pelle informerade också om att intäkterna från greenfeespel varit bra under snare delen av sommaren och hittills under hösten så att för hela året hittills är de på ungefär samma nivå som förra året.
Tävlingen ”Kval till Nordea Tour” spelades hos oss 30/9 – 1/10 med ca 60 deltagare. Såväl vår bana som våra arrangemang fick många lovord av såväl tävlingsledning som spelar, vilket vi naturligtvis är glada för. Vi tackar alla de medlemmar i Klubben som var med och hjälpte till med arrangemangen på olika sätt.
Nästa möte är 10 november.
/Ordföranden Göran Sandström

Möte 10 november

Tisdagen 10  november höll styrelsen sitt nionde möte för året.
Mötet ägnades i allt väsentligt åt förberedelser/avstämning inför höstårsmötet 25 november.
Kallelse har gått ut 2 november vilket är i enlighet med vad stadgarna föreskriver
Samtliga kommittéer hade inkommit med verksamhetsplan.
Förslag till medlemsformer och årsavgifter som diskuterats fram med Allerum Golf AB fastställdes av styrelsen.
Budget för 2016 presenterades, diskuterades och fastställdes
Förslag från valberedning hade också inkommit.
 Styrelsen konstaterade att den inte hade något ytterligare förslag att förelägga årsmötet och några motioner hade heller inte inkommit och styrelsen kunde därför konstatera att alla handlingar som ska föreläggas årsmötet är klara och kommer att tillställas samtliga medlemmar före årsmötet i stadgeenlig ordning.
Klubbens ekonomiska situation gicks igenom och diskuterades och vi konstaterade att årets verksamhet kommer att resultera i ett litet minus. Medlemssituationen ger anledning till viss oro eftersom medlemsantalet är lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Styrelsen beslutade därför att fortsätta diskussionerna med Allerum Golf AB om att tillsammans med dem inför nästa säsong genomföra aktiviteter för att attrahera nya medlemmar. Vi har också med Allerum Golf AB blivit överens om att ha ett särskilt erbjudande till dem som efter genomgången kurs hos oss tagit grön kort, så att de lättare ska kunna besluta om att bli medlemmar hos oss.
Nästa möte är 30 november.
/ordföranden Göran Sandström