Information från styrelsen 2016

Möte 21 januari

Torsdagen 21 januari höll styrelsen sitt första möte för året.
Bokslutet för 2015 presenterades och styrelsen fastställde det som ytterligare ska föreläggas kommande vårårsmöte. Detta bestämdes till onsdagen 16 mars. Kallelse i enlighet med vad stadgarna föreskriver kommer att skickas ut.
I anslutning till årsmötet kommer vi att inbjuda till en information om projekt ”Vision 50/50” och vårt deltagande som pilotklubb.
Styrelsens ledamöter hade var för sig utarbetat svar på två frågor som utmaningar för 2018 – ”Det är vi bra på” och ”Våra viktigaste förbättringsområden”. Vi gick genom detta och blev överens om hur vi går vidare med förbättringsområdena.
Vi diskuterade också kring medlemsutvecklingen där vi ser behov att öka antalet medlemmar. Utvecklingen kommer att presenteras på vårårsmötet.
Styrelsen beslutade om en plan för att skicka ut nyhetsbrev till samtliga medlemmar under året.
Vi hade fått förfrågan om att ingå ett nätverk för verksamheter i Allerum – Hjälmshult där sedan tidigare, skolan, kyrkan, byaföreningen och Allerum GIF ingår och styrelsen beslutade att svara ja på förfrågan.
Kommittéerna har just startat sitt arbete för säsongen eller är i startgroparna för detsamma. Styrelsen konstaterade att klubbens verksamhet inom de två kommittéområden där vi inte varit tillräckligt bra under 2015, Ungdomskommittén och Medlemskommittén, nu har välfyllda verksamhetsplaner framför sig.
Tävlingskommittén informerade om att den handicaprevision vi är förpliktigade att göra nu var genomförd.
Allerum Golf AB informerade om ekonomiskt resultat från 2015, som är tillfredsställande, samt resultat från gästundersökning som i nästan alla avseenden visar positiva omdömen. Det gäller speciellt banorna. Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse.
Nästa möte äger rum tisdagen den 1mars
/Göran Sandström
ordförande

 

Möte 1 mars

Tisdagen1 mars höll styrelsen sitt andra möte för året.
Mötet ägnades i huvudsak åt att stämma av inför Vårårsmötet 16 mars
Vi konstaterade att kallelsen gått ut i enlighet med vad stadgarna föreskriver och vi fastställde verksamhetsberättelser och övriga dokument som ska tillställas medlemmarna före årsmötet. Vi konstaterade att inga motioner hade inkommit. Alla förberedelser var därmed klara.
Styrelsen beslutade att som tidigare år revidera dokumentet ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling Allerum GK”
Från kommittéerna rapporterades om att man förberedelserna inför säsongen är planerade eller klara och att vi nu väntar på vårväder så att banorna kan öppna med ordinarie tee och greener.
Nästa möte äger rum 14 april
/Göran Sandström
ordförande

Möte 14 april

Torsdagen 14 april hade styrelsen sitt tredje möte för året. Vi gjorde en återblick på våra Väla dagar 5-6 mars och konkluderade med:

  • Det är svårt att bedöma utbytet, men det är viktigt att synas
  • Platsen vi hade förra året var väsentligt bättre
  • Beslut om vi ska upprepa inför 2017 ska fattas tidigare på hösten så att vi har bättre möjlighet att välja både plats och tidpunkt

Eftersom det var första mötet efter Vårårsmötet gjorde vi också en tillbakablick på det och noterade att stämningen var lugn och trevlig. Den medlemsfråga om fairwaybunkrar på hål 1 Ängsbanan som kom upp under mötet är under behandling i Anläggningskommittén.
Vi stämde av inför Prova På – dagen 16/4 och konstaterade att alla viktiga förberedelser var gjorda.
Från kommittéerna rapporterades att samtliga nu var igång med sina verksamheter och att det är full fart överallt på banor som är i jättebra skick.
Vi diskuterade också medlemssituationen och kunde konstatera att första kvartalet blev bra med en liten ökning av medlemsantalet från årsskiftet. Flera av Grön Kort – kurserna är fullbokade så det finns bra förutsättningar att vi ska kunna öka ytterligare.
Allerum Golf AB informerade om att finansieringen av ombyggnaden av klubbhuset nu ser ut att vara på plats.
Ordföranden informerade om vårt deltagande i Nätverk Allerum-Hjälmshult. Nätverket, som f n omfattar Kyrkan, Skolan, Byaföreningen, Allerum GIF och Allerum GK vill tillsammans verka för ett öppet och välkomnande Allerum-Hjälmshult.
Nästa möte äger rum 19 maj
/Göran Sandström
ordförande

Möte 19 maj

Torsdagen 19 maj hade styrelsen sitt fjärde möte för året.
Arbetsgruppen i Projekt 50/50 hade som en uppgift i projektet att ta fram förslag till Värdegrund och Vision för Allerum Golf. Arbetsgruppens i förväg utsända förslag presenterades och diskuterades. Några förändringar blev vi överens om att göra och de båda dokumenten kunde fastställas i full enighet. De kommer att anslås på olika sätt inom Allerum Golfs lokaliteter.
Baserat på dessa dokument kommer nu arbetsgruppen att arbeta fram förslag till handlingsplan för projektet och den kommer att föreläggas styrelsen så snart den är klar.
Vi gjorde en sammanfattning av resultaten från Väladagarna och Prova på-dagen och kunde notera bl a följande fram till d d:

  • Från Väladagarna har vi fått 5 nya medlemmar
  • Från Prova på-dagen har vi fått 3 st som går Grönt Kortkurs och 3 st som går enskild utbildning för grön kort
  • Från de två hittills avslutade grönt kort-kurserna har vi fått in 7 nya medlemmar

Antal medlemmar har från årsskiftet ökat från 1251 till 1275 st.
Samtliga kommittéer informerade om hög nivå i alla aktiviteter, speciellt glädjande är ökningen i ungdomsträningen.
Årets Klubbtävlingar startar lördag 28 maj och tävlingsprogrammet i sin helhet kommer att anslås på hemsidan.
Bankonsulent Göran Hansson besöker oss 30 maj.
Vi har startat erfarenhetsutbyte med Wittsjö GK
Nästa möte tisdag 28 juni
/Göran Sandström
ordförande

Möte 28 juni

Tisdagen 28 juni hade styrelsen sitt femte möte för året.
Vi diskuterade deltagandet i den Inspirations- och utbildningskväll som vi ska ha 17/8 och var överens om att det är önskvärt att många deltager. Arbetsgruppen som sett över och reviderat ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling i Allerum GK” informerade att de är klara med den allmänna delen och föreslog att till resp Kommitté skicka över dokumentet för revidering av de olika Kommittéavsnitten. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
Medlemskommittén redovisade utfallet med arbetet att bättre ta hand om de som tar grön kort hos oss och att vi blivit 20 fler medlemmar sedan förra mötet varav 10 st är seniorer fulltid och 6 st juniorer/ungdomar och att vi är 45 st fler medlemmar än vid årsskiftet.
Anläggningskommittén informerade om att vi haft besök av bankonsulenten från SGF som konstaterade att våra banor är i mycket bra skick/kondition.
Allerum Golf AB informerade om byggnationerna på övervåningen i Klubbhuset som nu pågår för fullt, vilket gör att klubbrum och lektionssal nu inte är tillgängliga.
Nästa möte 9 augusti
/Göran Sandström
Ordförande

Möte 9 augusti

Tisdagen den 9 augusti hade styrelsen sitt sjätte möte för året.
I vårt arbete med projektet ”Vision 50/50” har vi nu kommit så långt att arbetsgruppen presenterade ett förslag till handlingsplan. Efter diskussionen på styrelsemötet och med Allerum Golf AB är handlingsplanen förankrad och den kommer att skickas in till SGFs Projektledning inför den workshop som vi ska delta i 8-9 september. Handlingsplanen kommer att vara en av grunderna för planeringen av verksamheten 2017. På den utbildnings-/inspirationsdag som vi genomför den 17 augusti kommer ca 30 medlemmar från Klubben och Bolaget att delta.
På inbjudan från Bokskogens GK, deltog vi den 2 augusti i ett arrangemang kring tävlingen ”Annika Invitation” där vi bl a deltog i en clinic med Annika Sörenstam.
Arbetet med årets revidering av dokumentet ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling Allerum GK”, som ju finns på hemsidan, är nu i det närmaste klar. Efter ett par ytterligare justeringar kommer dokumentet att fastställas på nästa styrelsemöte. Även detta blir en viktig grund för planeringen av nästa års verksamhet.
Vi diskuterade naturligtvis inbrottet den 17 juli och de konsekvenser det kommer att få. Vi är medförsäkrade i Allerum Golf ABs försäkring och storleken på den skada vi kommer att lida kommer att vara beroende på uppgörelsen med försäkringsbolaget. Någon direkt inverkan på vår verksamhet kommer det emellertid inte att bli.
Vi fastställde dag för årets höstårsmöte till tisdagen den 15 november.
Vi noterar en glädjande ökning av antalet medlemmar i vår klubb. Vid utgången av juli var vi totalt 1307 medlemmar, vilket är 56 fler än vi var vid senaste årsskiftet.
Kommittéernas verksamhet pågår för fullt enligt planeringen. Vi noterade också att vi den 11 augusti åter har besök av SGFs bankonsulent. Detta är ett av hans regelbundna besök där vi kan ta del av hans kompetens när det gäller banskötsel.
Allerum Golf AB informerade om att ombyggnationen av klubbhuset fortskrider som planerat och att på hemsidan kommer löpande finns information om vad som händer.Nästa möte blir den 29 september.
/Göran Sandström
Ordförande

Möte 29 september

Torsdagen 29 september hade styrelsen sitt sjunde möte för året.
Medlemmar av styrelsen har gjort ett antal intervjuer med icke medlemmar i vår klubb när de spelat på Parkbanan. Det har gjorts för att försöka utröna vad som skulle kunna få dessa att bli medlemmar. Vi kommer nu att följa upp de intervjuer vi gjort för att sedan ta ställning till hur vi går vidare.
Inför årsmötet den15 november beslutade styrelsen att föreslå en ändring i stadgarna vad avser Valberedningen.
Nästa år firar Klubben 25-årsjubileum i slutet av maj. Golfförbundet har proklamerat att den 20 maj 2017 ska vara en Nationell Golfens Dag. Dessa båda händelser tillsammans med invigning av det nya klubbhuset indikerar att vi ska arrangera något speciellt. Medlemskommittén arbetar vidare med detta.
I vårt arbete med projektet ”Vision 50/50” har vi nu blivit överens med Allerum Golf AB att Pelle Weimenhög nu ingår i arbetsgruppen. På så sätt kan arbetet med projektet underlättas. Vår handlingsplan har omarbetats efter den senaste workshopen vi varit på i Stockholm. Från projektledningens besök hos oss den 17 augusti kunde vi rapportera att den upplevde en mycket positiv och engagerad stämning hos oss, vilket naturligtvis är trevligt. Flera synbara effekter kan vi se av vårt arbete med projektet: Upprustningen av toaletten mellan hål 15 och 16 på Ängsbanan, arbetet med att få alla tee att hålla samma kvalitet har påbörjats m.m. Vår Damkommitté har varit inbjuden till Vasatorp GK för att informera om vårt arbete med 50/50 till Damkommittéerna på Vasatorp GK och Rya GK. Det tycker vi var ett trevligt initiativ.
Vi kan glädjas åt att vi blivit fler i klubben under året. Sedan årsskiftet är nettoökningen 80 nya medlemmar så att vi totalt är 1334.
Kommittéernas arbete är i slutskedet och arbetet med att planera nästa års verksamhet är igång. Tävlingsåret avslutas traditionsenligt med Gåsagolf som i år blev fulltecknad 4 veckor innan tävlingsdagarna.
Vi hade också en diskussion om medlemsformer för 2017 som resulterade i ett underlag för diskussionerna med Allerum Golf AB.
Arbetet med årets revidering av dokumentet ”Verksamhet – Verksamhetsutveckling Allerum GK”, avslutades och det reviderade dokumentet finns nu på hemsidan.
Nästa möte blir den 26 oktober.
/Göran Sandström
Ordförande

Möte 26 oktober

Onsdagen 26 oktober hade styrelsen sitt åttonde möte för året.
Mötet ägnades i allt väsentligt åt förberedelser av årsmötet 15 november. Inkomna verksamhetsplaner gicks igenom och fastställdes. Förslag till medlemsformer och årsavgifter presenterades, diskuterades och styrelsens förslag till årsmötet fastställdes. Budget för 2017 presenterades och styrelsens förslag fastställdes. Valberedningens förslag presenterades och styrelsens förslag till stadgeändring fastställdes. Vi noterade att inga motioner hade inkommit.
Inbrottet i somras, då en hel del kontanter som vi förvarade i Bolagets kassaskåp försvann, är nu avklarat med bolagets försäkringsbolag och resulterar i att vi får ersättning för förlorade pengar med avdrag för vår del av självrisk. Vi noterade detta med tacksamhet till bolaget som skött förhandlingarna med försäkringsbolaget.
Vi noterade att vi per d d är netto 81 fler medlemmar jämfört med senaste årsskiftet, vilket är mycket glädjande.
Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet den 15 november.
/Göran Sandström
Ordförande