Kallelse till Höstårsmötet den 23 november

Årets höstårsmöte kommer med anledning av den rådande situationen i samhället genomföras med poströstning.

Hej medlem!

Bifogat hittar du kallelsen och föredragningslista till Höstårsmötet den 23 november 2020. Styrelsen har beslutat att årets höstårsmöte kommer att genomföras med poströst­ning. Det är ett unikt beslut på grund av rådande omständigheter.

Anledningen till vårt beslut är bland annat: Coronapandemin fortsätter och verkar just nu accelerera. Styrelsen är mån om klubbmedlemmarnas hälsa och vi vill därför inte bjuda in till ett fysiskt möte. Folkhälsomyndighetens råd, att samlingar med över 50 personer inte ska genomföras, kvarstår. Eventuellt kommer myndigheterna besluta om ännu hårdare regler inom kort.

Poströstning, så här kommer det gå till:

 • Möteshandlingar kommer att vara tillgängliga på hemsidan fr.o.m. den 9 november.
 • Poströstblankett kommer att finnas att hämta på klubbens hemsida allerumgk.nu och i recep­tionen i klubbhuset.
  • Hämtar du poströsten på hemsidan kan du fylla i den i datorn innan du skriver ut.
  • Poströst som hämtas i receptionen fylls i med penna.
 • Fyll i namn, golf-id på blanketten och hur du vill rösta på respektive beslutspunkt. Det går inte att lägga till egna kommentarer på blanketten.
 • Du kan rösta ja eller nej till de olika förslagen. Du kan även avstå från att rösta i någon/några av beslutspunkterna. Instruktioner finns även på poströstblanketten.
 • Rösträtt har alla medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klub­ben och under mötesåret fyller lägst 15 år
 • Den ifyllda poströsten kan skickas med e-post, med brev eller lämnas direkt till receptionen. Poströsten måste vara mötesledningen tillhanda senast den 22 nov kl 18.00. Tänk på att postgången numera kan ta flera vardagar. För sent inkommen poströst är ogiltig.
 • I rätt tid inkomna, giltiga röster räknas av följande funktionärer:
  Mötesordförande Jan-Erik Olsson, mötessekreterare Alison Dieden, rösträknarna Britta Hallgard och Ronny Olofsson samt föreningens revisorer
 • När rösträkningen är genomförd upprättas protokoll som kommer finnas tillgäng­ligt på klubbens hemsida


Vi ser fram emot ett stort deltagande i årsmötet.

Styrelsen

Kommentarer